Sử dụng màu xám chì

Nhấn mạnh vàng rực bằng cách thêm màu ghi sẫm lạnh.

source: dulux.vn

Copyright © 2019 Roxo