Khảo sát quá trình làm việc

Môi trường làm việc của bạn

1. Rất tốt2. Tốt3. Trung bình4. Kém5. Rất kém
Môi trường làm việc tích cực
Môi trường làm việc thoải mái
Môi trường làm việc vui vẻ
Không gian làm việc tập trung
Mọi người hỗ trợ
Được định hướng và đào tạo trong công việc
Cảm thấy làm việc năng suất